Welcome to
MaxMagnusNorman.com

 
Flesh Bot Assassination Failed
Målningar
Paintings
The Swedish & Queen
Skulpturer
Sculptures
Art Blog
Nytt
News
Konstnärens CV
Artist's CV
Kontakta
Contact
Gästbok
Guestbook
Sök
Search
Köpa konst
Buy Art
© Max Magnus Norman - Nothing on this page may be reproduced or used without permission.
Gratis spel och program

   

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 499 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff, and that was yesterdays news.


2014-04-15
Wake up loop
The painting Wake up loop (15 X 18 cm).
Målningen Uppvaknandeloop (15 X 18 cm).
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-02-20
Once again, many headed beasts are lining my path
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-02-07
Stop, Spirit, stop!
The painting Stop, Spirit, stop! (19 X 15 cm).
Målningen Stop, Spirit, stop! (19 X 15 cm).
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-01-13

The reach of a squirrel

Perhaps you've heard versions of this story before, transformed by this or that piece of coloured glass that it has been viewed through for the moment:

In a den which momentarily served as his home, sat the squirrel of the world tree (the information handler, the eighteenth rune, the drill Rati which can penetrate anything, even the gods themselves and so on) Ratatosk - in the meditative position known as console mode and pondered.

"I've been there, and there, and there, pretty much everywhere..." the squirrel thought, while he aimed with his toes at different constellations in the sky, which was visible through a hole in the roof. "But, what is really the limit of my reach?"

And in order to find that out Ratatosk closed his eyes and ran, in his eagerness the fastest he could process, through the trunk of Yggdrasil - because it's on the inside one travels the world tree - past the branchings that point to the datasets which constitute the nine worlds. "Look there! Midgård; the universe which houses Earth" - he thought and shuddered. There where he had carried information on so many occasions before, and had, as thanks, been crushed, starved, nailed and whatnot. Further towards the tree top he continued; redshift as tail and blueshift as whiskers. Once there he ran out on the longest limb - the utmost point of the all - and in order to mark his visit he pressed his by friction now white hot paw deep into the bark of the ash. However, he hold it there a tad too long, causing the branch to catch fire. Panic! "What if the whole world tree burns down! Water! There's no water here", thought the squirrel, "but..." and then he simply peed on the branch until the fire went out.

Back in the den Ratatosk went back to his musings, supporting his chin in his hand, which by the way ached somewhat oddly from the heat. "Oh well, what did I learn from this now?", he wondered, and sniffed. It smelled of piss, from his paw, what? The squirrel straightened himself and opened his hand, and saw...

En ekorres räckvidd

Kanske har ni hört varianter av den här berättelsen förut, förändrade av än det ena, än det andra färgade glas den för stunden beskådats igenom:

I en håla som tillfälligtvis tjänade som hans hem satt världsträdets ekorre (informationshanteraren, den 18:e runan, borren Rati som kan ta sig igenom allt, till och med gudarna själva och så vidare) Ratatosk - i den meditationsställning som kallas console mode och funderade.

"Där har jag varit, och där, och där, nästan överallt..." tänkte ekorren medan han siktade på olika konstellationer med sina tår på himlen utanför som syntes genom ett hål i taket. "Men, var går egentligen gränsen för min räckvidd?"

Och för att ta reda på detta slöt Ratatosk sina ögon och sprang, i sin iver det fortaste han kunde processa, genom Yggdrasils stam - för det är på insidan man färdas i världsträdet - förbi förgreningarna som pekar till datamängderna som utgör de nio världarna. "Se där! Midgård; universat med Jorden" - tänkte han och ryste till. Dit han burit information så många gånger tidigare och som tack för det blivit krossad, utsvulten, uppspikad och vad inte. Vidare mot trädets topp fortsatte han; rödförskjutning som svans och blåförskjutning som morrhår. Väl där sprang han längst ut på den allra längsta grenen - alltets absolut yttersta punkt - och för att markera att han varit där pressade han sin nu av friktion glödande tass mot grenen, och brände på så sätt in sitt tassavtryck djupt in askens bark. Dock dröjde han kvar med tassen lite för länge, på det att grenen tog eld av hettan. Panik! "Tänk om hela världsträdet brinner ner! Vatten! Det finns inget vatten här, tänkte ekorren, men..." och så pinkade han helt enkelt på grenen tills elden slocknade.

Tillbaka i hålan återgick Ratatosk till sina funderingar, stödde hakan i sin hand, som förresten sved lite väl mycket av värmen. "Jaha, vad fick jag ut av det här då?" undrade han, och vädrade. Det luktade piss, om hans tass, va? Ekorren sträckte på sig och öppnade sin hand, och såg...

So, that was the tale about how I got this scar, and why you never see a squirrel peeing on a tree, like a simple dog.

Så, det var sagan om hur jag fått detta ärr, och varför du aldrig ser en ekorre pinka på ett träd, som en simpel hund.

Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2013-12-31
Yesterday enlightenment, today painting - Igår upplysning, idag måleri
The painting Yesterday enlightenment, today painting (19 X 15 cm).
Målningen Igår upplysning, idag måleri (19 X 15 cm).
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2013-11-01
The red, red stone - Den röda stenen
The painting The red, red stone Ø 13 cm (X 2).
Målningen Den röda stenen Ø 13 cm (X 2).

3D painting; squint until you only see one image, the painting then becomes three dimensional.
I've played with the perspective in this one, making the stone appear further away than the room it's located in.

This painting and much more of my art can be seen at the exhibition which opens tomorrow at Hammarby Konsthandel.

3D-målning; skela tills du bara ser en bild så blir målningen tredimensionell.
Jag har trixat med perspektivet i den här så att stenen verkar vara längre bort än rummet den befinner sig i.

Denna målning och mycket mer av min konst kommer att vara med på utställningenHammarby Konsthandel som öppnar i morgon.

Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2013-10-28
Sista chansen.
The beginning.

I will soon leave Sweden, and Hammarby Konsthandel will house my final exhibition here, grand opening saturday november 2nd between noon and three o'clock, the exhibition is up until november 16th. The location is Ringvägen 59 in Stockholm.

This is no failure, quite the opposite. I've reached a stage in my development where I'm no longer in need of a fixed location, or more stuff than what fits in a suitcase. I will continue working as an artist, but will concentrate on making small original paintings which I will send to my art dealers from wherever in the world I am at the moment.

Jag lämnar Sverige inom kort, och kommer att ha en sista utställning här - inom överskådlig tid - på Hammarby Konsthandel som final. Vernissage lördagen den 2 november kl. 12-15, utställningen pågår till den 16 november. Adressen är Ringvägen 59 på Söder i Stockholm.

Det handlar inte om något misslyckande, snarare tvärtom. Jag har nått en fas i min utveckling där jag känner att jag inte längre är beroende av en fast punkt eller mer prylar än vad som får plats i en resväska, så "I'm going Snusmumrik". Jag fortsätter arbeta som konstnär men koncentrerar mig på att göra mindre originalmålningar som jag skickar till mina konsthandlare från där i världen jag för tillfället befinner mig.

Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2013-10-16
Self portrait in 3D- Självporträtt i 3D
The painting Self portrait in 3D 9 X 7,5 cm (X 2).
Målningen Självporträtt i 3D 9 X 7,5 cm (X 2).

Squint until you only see one image, then the painting becomes three dimensional.

Skela så du bara ser en bild så blir målningen tredimensionell.

Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 


 

Are you worried about passguide act exam braindumps and testinside gre practice dumps preparation? We offer up-to-date Examsheets 352-001 and pass4sure with 100% exam pass guarantee of testking act prep online.Contact