Welcome to
MaxMagnusNorman.com

 
What the North Took
Målningar
Paintings
A Swedish Tiger
Skulpturer
Sculptures
Artist Blog
Nytt
News
Konstnärens CV
Artist's CV
Kontakta
Contact
Gästbok
Guestbook
Sök
Search
Köpa konst
Buy Art
Boken:
Magnum Opus
Magnum Opus
© Max Magnus Norman - Nothing on this page may be reproduced or used without permission.
Gratis spel och program

   

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 503 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff, and that was yesterdays news.


2014-12-26
The painting I, avatara (32 X 40 cm).
Målningen Jag avatara (32 X 40 cm).

I'm as finished as can be with my self image. I've upgraded my chips and circuits and made peace with the rest; this is me, and it's OK, it's actually awesome; the alchemical catalyst dropped into the kettle of the world.

Here I seed the ether in front of a many headed pupil. Of course it doesn't look at what I'm doing but on me and at something entirely else.

Jag är så klar jag kan vara med min självbild. Jag har uppgraderat mina system och slutit fred med resten; detta är jag, och det är OK, eller snarare finfint; den alkemiska katalysatorn droppad i världens häxbrygd.

Här sår jag ett frö i etern inför en flerhövdad åskådare. Givetvis tittar den inte på vad jag gör utan på mig och någonting helt annat.

Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-06-13 (English below)

Så har min bok Magnum Opus kommit från tryckeriet och därmed börjar intressanta tider. Boken handlar inte om konst utan om oss människor. Hur vi blir friska och glada och når upplysning. Det jag skrivit om kan verkligen förändra världen, snabbt och drastiskt, och till det bättre - garanterat och utan tvekan från min sida. Det är både en instruktionsbok och en äventyrsberättelse. Jag är alkemisten som lyckades, och här har jag enkelt och kortfattat beskrivit hur jag gick till väga, för den som har modet och dårskapen att följa.

Boken är 184 sidor med ett femtiotal färgillustrationer.
ISBN 91-7517-609-2
ISBN 13 978-91-7517-609-3

Det går även att beställa boken via Bokrondellen i vilken bokhandel som helst, och den går att låna på bibliotek. Finns den inte på ditt bibliotek så säg till dem att beställa den!

Om boken i media:

Boken är uppdelad i fyra delar. Processen som är själva kärnan i boken benämns "Ritualen", och här ges en komplett guidning hur man använder bland annat hallucinogener som ett terapeutiskt verktyg och en kemisk skalpell för att läka och förändra kropp och själ, för att se bakom kulisserna och nå insikt om sig själv och världen. Kunskaperna byggs upp från grunden och först avhandlas fysisk och psykisk hälsa; kost, motion samt vikten av en objektiv livsfilosofi. Huvudfokus ligger dock på multipla personligheter och läkning av trauman. Multipla personligheter innebär att alla människor bär olika egon inom sig; att personligheten förändras från situation till situation, fenomenet att vissa personer förvandlas till någon "helt annan" vid till exempel påverkan av alkohol eller under stress. I bokens två första delar förklaras hur man identifierar sådana delpersonligheter, vad de är för något, hur de uppstått, vilka problem de orsakar och hur man gör dem till ett med sig själv och därmed botar de flesta psykiska åkommor, och uppnår helhet och inre ro som individ.

Bokens tredje del börjar med insikten att en person som gjort sig själv till "ett" och befriats från de flesta fysiska och psykiska problem och fått de styrkor Ritualen ger knappast kan definieras som "normal" längre. Att detta med att ha uppnått enhet i själva verket är det första steget på en mer mystisk process; nämligen hur man uppnår den form av upplysning som är De vises sten. För första gången någonsin beskrivs hur detta går till sakligt och lättbegripligt, steg för steg utan religiöst eller sekteristiskt trams; tro inte på något utan gå och se efter själv istället är ledtemat.

Den fjärde delen går djupare in på min egen resa, berättar vem jag är som gått igenom detta, och vad upptäckten och användandet av en magi som faktiskt fungerar fått för konsekvenser för mig personligen.

I've written a book on alchemy - Magnum Opus - an easy to follow guide and adventure story about how I almost by accident stumbled through the hermetical process and finally managed to create the Philosopher's Stone. The book became something along the lines of Castaneda crossed with "Born to run". Sadly it isn't translated into english yet, but if you know of a publisher which might be interested...

Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-05-03
Transfiguration matrix
The painting Transfiguration matrix (17 X 14 cm).
Målningen Transfigurationsmatris (17 X 14 cm).
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-04-24
Early summer
The painting Early summer (13 X 21 cm).
Målningen Tidig sommar (13 X 21 cm).
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-04-15
Wake up loop
The painting Wake up loop (15 X 18 cm).
Målningen Uppvaknandeloop (15 X 18 cm).
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-02-20
Once again, many headed beasts are lining my path
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-02-07
Stop, Spirit, stop!
The painting Stop, Spirit, stop! (19 X 15 cm).
Målningen Stop, Spirit, stop! (19 X 15 cm).
Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 2014-01-13

The reach of a squirrel

Perhaps you've heard versions of this story before, transformed by this or that piece of coloured glass that it has been viewed through for the moment:

In a den which momentarily served as his home, sat the squirrel of the world tree (the information handler, the eighteenth rune, the drill Rati which can penetrate anything, even the gods themselves and so on) Ratatosk - in the meditative position known as console mode and pondered.

"I've been there, and there, and there, pretty much everywhere..." the squirrel thought, while he aimed with his toes at different constellations in the sky, which was visible through a hole in the roof. "But, what is really the limit of my reach?"

And in order to find that out Ratatosk closed his eyes and ran, in his eagerness the fastest he could process, through the trunk of Yggdrasil - because it's on the inside one travels the world tree - past the branchings that point to the datasets which constitute the nine worlds. "Look there! Midgård; the universe which houses Earth" - he thought and shuddered. There where he had carried information on so many occasions before, and had, as thanks, been crushed, starved, nailed and whatnot. Further towards the tree top he continued; redshift as tail and blueshift as whiskers. Once there he ran out on the longest limb - the utmost point of the all - and in order to mark his visit he pressed his by friction now white hot paw deep into the bark of the tree. However, he hold it there a tad too long, causing the branch to catch fire. Panic! "What if the whole world tree burns down! Water! There's no water here", thought the squirrel, "but..." and then he simply peed on the branch until the fire went out.

Back in the den Ratatosk went back to his musings, supporting his chin in his hand, which by the way ached somewhat oddly from the heat. "Oh well, what did I learn from this now?", he wondered, and sniffed. It smelled of piss, from his paw, what? The squirrel straightened himself and opened his hand, and saw...

En ekorres räckvidd

Kanske har ni hört varianter av den här berättelsen förut, förändrade av än det ena, än det andra färgade glas den för stunden beskådats igenom:

I en håla som tillfälligtvis tjänade som hans hem satt världsträdets ekorre (informationshanteraren, den 18:e runan, borren Rati som kan ta sig igenom allt, till och med gudarna själva och så vidare) Ratatosk - i den meditationsställning som kallas console mode och funderade.

"Där har jag varit, och där, och där, nästan överallt..." tänkte ekorren medan han siktade på olika konstellationer med sina tår på himlen utanför som syntes genom ett hål i taket. "Men, var går egentligen gränsen för min räckvidd?"

Och för att ta reda på detta slöt Ratatosk sina ögon och sprang, i sin iver det fortaste han kunde processa, genom Yggdrasils stam - för det är på insidan man färdas i världsträdet - förbi förgreningarna som pekar till datamängderna som utgör de nio världarna. "Se där! Midgård; universat med Jorden" - tänkte han och ryste till. Dit han burit information så många gånger tidigare och som tack för det blivit krossad, utsvulten, uppspikad och vad inte. Vidare mot trädets topp fortsatte han; rödförskjutning som svans och blåförskjutning som morrhår. Väl där sprang han längst ut på den allra längsta grenen - alltets absolut yttersta punkt - och för att markera att han varit där pressade han sin nu av friktion glödande tass mot grenen, och brände på så sätt in sitt tassavtryck djupt in i trädets bark. Dock dröjde han kvar med tassen lite för länge, på det att grenen tog eld av hettan. Panik! "Tänk om hela världsträdet brinner ner! Vatten! Det finns inget vatten här, tänkte ekorren, men..." och så pinkade han helt enkelt på grenen tills elden slocknade.

Tillbaka i hålan återgick Ratatosk till sina funderingar, stödde hakan i sin hand, som förresten sved lite väl mycket av värmen. "Jaha, vad fick jag ut av det här då?" undrade han, och vädrade. Det luktade piss, om hans tass, va? Ekorren sträckte på sig och öppnade sin hand, och såg...

So, that was the tale about how I got this scar, and why you never see a squirrel peeing on a tree, like a simple dog.

Så, det var sagan om hur jag fått detta ärr, och varför du aldrig ser en ekorre pinka på ett träd, som en simpel hund.

Digg this  Add to Delicous  Share on Facebook  Stumble!  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist 


 Contact