Konst | Art | English

Livet: Support

Du kanske känner att delar av livet stannat upp, att du står med näsan mot en vägg och behöver hjälp att hitta vägen förbi den. Gör oro och svårbrytbara vanor att livet mer och mer går i en begränsande spiral? Kanske har du inte några större bekymmer, och du har drömmar och planer, men saknar någon att bolla och utveckla dina idéer med. Identifiera det där någonting som måhända står i vägen mellan dig och det liv du vill leva. Finns det ämnen som är svåra att ta upp med vänner och bekanta? Är det inte din grej att söka hjälp av en terapeut eller traditionell coach? Det kan vara en god idé att ha någon att prata med som inte står mitt i ditt liv och kan bidra med ett perspektiv utifrån.

Allt sker givetvis helt konfidentiellt. Jag lyssnar på vad du säger, går in i och löser upp dina rädslor och begränsningar, hittar loopar, flaskhalsar och knutar i ditt tänkande och hjälper dig att reda ut dem. Jag kan peka ut hur du kan uppleva tillvaron på ett mer positivt och konstruktivt sätt, ta det lugnare, få ett helhetsperspektiv. Mindre stress, mindre sårbarhet, mindre aggression, mer kreativitet.

Vi kan också titta på ditt behov av fysisk träning, bygga upp ett passande träningsprogram samt se över din diet och hälsa. Hitta grundorsakerna till eventuella psykosomatiska besvär och smärtsamma spänningar. Allt helt skräddarsytt efter dina behov.

Max Magnus Norman

Första konsultationen är gratis, vi ser om detta är något för dig. Kostnad för följande sessioner är 1000:- (inkl. moms) per tillfälle. Personliga möten är att föredra, jag utgår från Söder i Stockholm. Hur ofta och hur många sessioner är upp till dig. Lämpligt kan vara ett möte per vecka eller två i månaden. Vill du att jag håller föredrag eller workshops på ditt företag går detta att ordna. Ring 0707209933 (under kontorstid) eller maila

Jag är politiskt och religiöst obunden; det gömmer sig ingen sekt eller organisation bakom kulisserna. I min bok Magnum Opus som du kan ladda ner gratis här kan du läsa om min bakgrund samt hur jag uppnått insikt och kunskap.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 

Life: Support

You might have a feeling that your life has come to a standstill, that you are posed with your nose against a wall and need a guide to show you the way past it. Do worry and hard to break habits steer your life into a narrowing spiral? Perhaps things are more or less OK and you have dreams and plans, but lack someone to bounce and evolve your ideas with. Identify that something which might stand between you and the life you wish to live. Are there subjects you find hard to bring up with friends and relatives? Doesn't it feel quite right to seek aid from a therapist or a traditional coach? It might be a good idea to talk to someone who isn't standing in the middle of your life and thus can offer an outside perspective.

Livspussel

Everything is of course kept completely confidential. I listen to what you say, analyze and dissolve your fears and limitations, find loops, bottle-necks and knots in your way of reasoning and help you solve them. I can point you towards a more easy going, constructive and positive experience of your environment. A mindful non-dual overview. Less stress, less vulnerability, less aggression and more creativity.

We can also have a look at your needs of physical training, build up a suitable exercise program and work with your diet and health. Find the core reasons behind psychosomatic ailments and painful tensions in the body. Everything tailored from your needs.

The first consultation is for free; we'll check if this is something for you. Following sessions cost $109 / €103 for each time. Personal meetings are preferable - I have my base in Stockholm - but sessions via Skype or FaceTime is also a possibility. Frequency and number of sessions is up to you; one meeting each week or twice a month could be suitable. Workshops and talks for your company can be arranged. Call +46(0)70209933 (CET office hours) or send a mail to

I have no political or religious agenda; there's no cult or organisation hiding behind the sceneries. In my book Magnum Opus you can read about my background and how I've achieved insight and knowledge. The book is not yet fully translated but you can listen to an interview where I talk about it here.